Přeskočit navigaci.

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb

1 Tyto všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb (VP) upravují poskytování neveřejných telekomunikačních služeb firmy ign.cz internet, s.r.o.,IČ 03628698, DIČ CZ03628698 (dále jen poskytovatele).

2 Práva a povinnosti poskytovatele

2.1 Poskytovatel je povinen:

2.1.1Zřídit a nepřetržitě (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) poskytovat účastníkovi službu za podmínek stanovených smlouvou.

2.1.2Informovat účastníka o změnách ceníku a všeobecných podmínek a to nejméně 30 dnů před účinností změn.

2.1.3Provádět veškeré nezbytně nutné plánované odstávky telekomunikační sítě. Tyto nezbytně nutné odstávky poskytovatel sdělí účastníkům nejpozději tři dny před plánovanou odstávkou prostřednictvím emailu.

2.2 Poskytovatel je oprávněn:

2.2.1Přerušit poskytování Služby na dobu nezbytné odstávky telekomunikační sítě. Neposkytování služby po dobu ohlášeného přerušení není poruchou.

2.2.2Měnit topologii telekomunikační sítě a provádět její úpravy a konfigurace, měnit nastavení služby (IP čísla, frekvence, atd.) pokud dodrží parametry služby dle smlouvy.

2.2.3Měnit ceník a všeobecné podmínky.

3 Práva a povinnosti účastníka

3.1 Účastník je povinen:

3.1.1Řádně platit za poskytované služby. Úhradu ceny za službu provádět v termínu splatnosti podle smlouvy, a to včetně DPH.

3.1.2Užívat službu v souladu se závaznými právními předpisy, dobrými mravy a smlouvou, zejména:

a) úmyslně nebo z nedbalosti nepodporovat a neumožňovat jakékoli nelegální činnosti, ani se do nich nezapojovat;
b) nekomunikovat způsobem porušujícím práva na ochranu osobnosti, nešířit počítačové viry, neporušovat vlastnická a autorská práva;
c) nenarušovat bezpečnost systému nebo sítě ve snaze získat neoprávněný přístup;
d) neoprávněně využívat data, systémy a sítě, nebo neoprávněně zkoušet, zkoumat či testovat zranitelnost systémů nebo sítí;
e) nezasahovat do služeb poskytovaných jiným uživatelům, hostitelským systémům nebo sítím (např. formou přetížení nebo zahlcení daty "mailbombing”, pokusů přetížit systém) a jiných zásahů;
f) nerozesílat nevyžádanou elektronickou poštu a nepřispívat do diskusních skupin v rozporu s pravidly diskusní skupiny, nebo jinak porušovat zásady občanského soužití;

3.1.3Neposkytovat příslušné služby třetím osobám, pokud k tomu není účastník oprávněn písemným souhlasem poskytovatele.

3.1.4Učinit veškerá možná opatření, zabraňující nepovolaným osobám manipulovat zařízením poskytovatele (které je součástí telekomunikační sítě), umístěným v lokalitě účastníka, poškodit je nebo je odcizit.

3.1.5Uhradit poskytovateli veškeré náklady spojené se zřízením nebo změnou služby, které musel poskytovatel vynaložit z důvodu, že účastník nesplnil podmínky stanovené pro zřízení nebo změnu služby.

3.1.6Dnem ukončení platnosti smlouvy umožnit odbornou demontáž zařízení poskytovatele. Též je povinnen vrátit zařízení, které mu bylo propůjčeno.

3.1.7V případě připojení metalickým, nebo optickým kabelem je povinen zajistit napájení aktivních prvků nutných k provozu takového připojení a to i v případě připojení ostatních uživatelů k těmto aktivním prvkům sítě. Napájení musí fungovat bez přerušení – 24 hodin denně. Za elektrickou energii účastník nebude požadovat finanční nebo jinou kompenzaci.

4 Vyúčtování a placení, platební podmínky

4.1 Účastník je povinen uhradit poskytovanou službu do konce měsíce, ve kterém službu využíval, pokud neplatí na základě faktury. Smlouva má platnost daňového dokladu.

4.2 Délka periody je jeden kalendářní měsíc, první perioda je zkrácena na období od prvního dne zavedení služby do konce kalendářního měsíce.

4.3 Úhrada ceny za službu je bankovním převodem na účet poskytovatele.

4.4 Je-li účastník v prodlení s placením, má poskytovatel právo požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

5 Servisní zásah, hlášení poruch a závad

5.1 Zjistí-li účastník poruchu nebo závadu služby, ohlásí tuto skutečnost e-mailem nebo telefonicky poskytovateli.

5.2 Poskytovatel se zavazuje odstraňovat poruchy v nejkratší možné době od nahlášení účastníkem.

6 Trvání a zánik smlouvy

6.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou s měsíční výpovědní lhůtou.

6.2 Účastník nebo poskytovatel mohou písemně vypovědět příslušnou smlouvu z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu; výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem následujícího platebního období po doručení výpovědi druhé straně.

6.3 Účastník ani poskytovatel nemohou příslušnou smlouvu vypovědět před uplynutím doby určité. Zaplatí-li však účastník poskytovateli odstupné, zavazuje se poskytovatel přistoupit na zrušení příslušné smlouvy dohodou k poslednímu dni platebního období následujícího po dni, v němž byl návrh na zrušení smlouvy poskytovateli doručen.

6.4 Odstupné činí 20% částky měsíční platby účastníka za poskytnuté Služby, násobené počtem platebních období, která zbývají do dne uplynutí sjednané doby trvání. Odstupné lze sjednat i jako pevnou částku.

6.5 Účastník je povinen zaplatit odstupné v případě hrubého porušení příslušné smlouvy.

6.6 Účastník může od smlouvy odstoupit, jestliže:

6.6.1Kvalita služeb dodaných poskytovatelem nebude opakovaně prokazatelně v souladu s uzavřenou smlouvou.

6.6.2Dojde ke změně VP, nebo zvýšení ceny služby.

6.7 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností, tj. dnem doručení písemného oznámení o odstoupení účastníkovi v případě, že:

6.7.1Účastník hrubě porušil své povinnosti dané všeobecnými podmínkami.

7 Odpovědnost za škodu a náhrada škody

7.1 Účastník je povinen uhradit poskytovateli škodu vzniklou zcizením či poškozením zařízení poskytovatele umístěného v prostorách účastníka.

7.2 Poskytovatel neodpovídá za obsah www stránek, souborů, emailové pošty, jakýchkoli údajů, apod. k jejichž užívání pouze zprostředkovává přístup; za jakékoli informace, způsob jejich použití, šíření a nakládání s informacemi a daty odpovídá účastník.

7.3 Poskytovatel není odpovědný za případnou ztrátu, nebo poškození dat vzniklou nedostatečnou ochranou počítače účastníka. Účastník je povinen chránit svůj počítač firewallem a antivirovým programem.

7.4 Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé na hardwaru účastníka při indukci napětí na instalovaných kabelech nebo při zásahu bleskem. Při bouřce se doporučuje odpojit síťový kabel od počítače.

8 Ochrana osobních údajů

8.1 Poskytovatel v okamžiku sjednání této smlouvy získává ke zpracování osobní údaje Zákazníka. Ochrana těchto údajů podléhá nařízení Evropského parlamentu a rady EU č 2016/ 679. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu poskytovatele souvisejícím s účelem poskytování služeb dle této smlouvy. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné tento smluvní vztah realizovat (viz také https://ign.cz/…mi-udaji.php).

aktuálně

1. 2. 2019

Migrace Kuki partner

Společnost SMART Comp. a.s. (provozovatel internetové televize KUKI) informuje, že k 1. 4. 2019 dojde k avizované migraci zákazníků, kteří využívají tarif Kuki partner.

Více informací >>

4. 11. 2018

500 Mb až k vám domů!

V měsíci listopadu jsme pro vás připravili velké navýšení rychlostí internetu na kabelových a optických přípojkách. Více informací najdete zde : Navyšujeme rychlosti

22. 5. 2018

GDPR

Splňujeme nejnovější evropskou směrnici na ochranu osobních dat - GDPR, která je platná od 25.5.2018. Současně jsme naše webové stránky zabezpečili certifikátem a běží na protokolu https.

Více informací >>

Vypsat všechny novinky

pokrytí sítí

Během chvilky zjistíte, jste-li v místě s pokrytím sítí IGN.

Signálem pokrýváme vesnice na okrese Blansko, Vyškov a Brno venkov. Více informací...