Přeskočit navigaci.

Informace o nakládání s osobními údaji

ign.cz internet, s.r.o. v okamžiku sjednání smlouvy získává ke zpracování osobní údaje Zákazníka a to jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště a instalační adresu, adresu pro doručování elektronické pošty a telefonní číslo.

Ochrana těchto osobních údajů podléhá nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679.

Osobní údaje jsou zpracovávány společností ign.cz internet, s.r.o., Havlíčkovo náměstí 653, 679 06 Jedovnice, info@ign.cz, www.ign.cz (dále jen „ign.cz“) za účelem poskytování služeb dle smlouvy, zejména pak kvůli možnosti přiměřené vzájemné komunikace mezi ign.cz a Zákazníkem.

Poskytnuté a získané (přidělená IP adresa, bankovní spojení) osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům společnosti, smluvním partnerům, pověřenému zpracovateli a rovněž těm, kteří jsou oprávněni nabízet a prodávat služby poskytované ign.cz.

Poskytnutí všech osobních údajů k zajištění služeb ign.cz internet, s.r.o. je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí požadovaných údajů k uvedenému účelu je, že zprostředkování služby nebude uskutečněno.

Zákazník odpovídá za správnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů. V případě, že službu objednává osoba ve prospěch třetích osob, podáním objednávky potvrzuje, že je oprávněna k poskytnutí v objednávce uvedených osobních údajů těchto osob za účelem poskytování služeb.

Osobní údaje budou v uvedeném rozsahu a k uvedenému účelu zpracovávány automaticky i manuálně, v elektronické i v listinné formě.

Poskytnuté osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště a adresa pro doručování v listinné formě) je společnost oprávněna zpracovávat a shromažďovat po dobu trvání smluvního vztahu a dalších 5 let počínajících koncem účetního období, ve kterém smluvní vztah skončil (toto je nutné zejména kvůli požadavkům zákona o účetnictví č. 563/1991). Adresa pro doručování elektronické pošty a telefonní číslo budou u ign.cz internet, s.r.o. zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a další 2 roky. Máte právo během těchto dvou let po ukončení smlouvy požádat o výmaz těchto osobních údajů, my pak výmaz uskutečníme, pokud tomu nebude bránit překážka například v podobě našich nevypořádaných pohledávek, nebo otevřená možnost podání reklamací, nebo jiný náš prokazatelný zájem.

Žádné osobní údaje nebudou předávány žádným dalším příjemcům, pokud o to Zákazník výslovně nepožádá.

Zákazník má v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 právo požadovat od ign.cz internet, s.r.o. přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, i právo na přenositelnost údajů.

Zákazník má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených ve smlouvě (zejména jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mailová adresa) společnosti ign.cz internet, s.r.o. a zároveň si je vědom svých práv podle nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679.

ign.cz internet, s.r.o. prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru.

aktuálně

21. 5. 2024

IPTV Kuki: přechod na nové tarify za 1 Kč

Dovolte nám upozornit na možnost přechodu na nové tarify za 1 korunu měsíčně navíc pro ty, kteří dnes sledují Kuki start / menší / větší na dvou a více televizorech.

Více informací >>

7. 5. 2024

SledovaniTV

Od května rozšiřujeme službu IPTV (televize přes internet) o SledovaniTV.

Více informací >>

Vypsat všechny novinky

pokrytí sítí

Během chvilky zjistíte, jste-li v místě s pokrytím sítí IGN.

Signálem pokrýváme vesnice na okrese Blansko, Vyškov a Brno venkov. Více informací...