Přeskočit navigaci.

head-obrazek-1

Připojení přes kabelovou televizi
rychlostí až 100 Mb/s!

Více informací...

Informace o nakládání s osobními údaji

ign.cz v okamžiku sjednání smlouvy získává ke zpracování osobní údaje Zákazníka a to jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, adresu pro doručování elektronické pošty a telefonní číslo.

Ochrana těchto osobních údajů podléhá nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679.

Osobní údaje jsou zpracovávány společností ign.cz internet, s.r.o., Havlíčkovo náměstí 653, 679 06 Jedovnice, info@ign.cz, www.ign.cz (dále jen „ign.cz“) za účelem poskytování služeb dle smlouvy, zejména pak kvůli možnosti přiměřené vzájemné komunikace mezi ign.cz a Zákazníkem.

Poskytnuté a získané (přidělená IP adresa, bankovní spojení) osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům ign.cz, pověřenému zpracovateli a rovněž těm, kteří jsou oprávněni nabízet a prodávat služby poskytované ign.cz.

Poskytnutí všech osobních údajů k zajištění služeb ign.cz je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí požadovaných údajů k uvedenému účelu je, že zprostředkování služby nebude uskutečněno.

Zákazník odpovídá za správnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů. V případě, že službu objednává osoba ve prospěch třetích osob, podáním objednávky potvrzuje, že je oprávněna k poskytnutí v objednávce uvedených osobních údajů těchto osob za účelem poskytování služeb.

Osobní údaje budou v uvedeném rozsahu a k uvedenému účelu zpracovávány automaticky i manuálně, v elektronické i v listinné formě.

Poskytnuté osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště a adresa pro doručování v listinné formě) je ign.cz oprávněn zpracovávat a shromažďovat po dobu trvání smluvního vztahu a dalších 5 let počínajících koncem účetního období, ve kterém smluvní vztah skončil (toto je nutné zejména kvůli požadavkům zákona o účetnictví č. 563/1991). Adresa pro doručování elektronické pošty a telefonní číslo budou u ign.cz zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a další 2 roky. 

Žádné osobní údaje nebudou předávány žádným dalším příjemcům, pokud o to Zákazník výslovně nepožádá.

Zákazník má v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 právo požadovat od ign.cz přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, i právo na přenositelnost údajů.

Zákazník má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených ve smlouvě (zejména jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mailová adresa) společnosti ign.cz a zároveň si je vědom svých práv podle nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679.


ign.cz prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru.

aktuálně

22. 5. 2018

GDPR

Splňujeme nejnovější evropskou směrnici na ochranu osobních dat - GDPR, která je platná od 25.5.2018. Současně jsme naše webové stránky zabezpečili certifikátem a běží na protokolu https.

Více informací >>

18. 9. 2017

Jsme členy RIPE NCC

V srpnu 2017 jsme se stali členy RIPE NCC. Organizace sdružující internetové poskytovatele v Evropě.

2. 2. 2017

Nové tarify internetu přes kabelovou TV

V Jedovnicích, Drásově a Malhostovicích jsou k dispozici nové tarify pro připojení k internetu přes kabelovou televizi. Nové tarify umí rychlosti až 100 Mb/s v průběhu celého dne. Změně předcházela modernizace základnové stanice a hlavní páteřní trasy. Nový tarif je možno aktivovat za poplatek 500 Kč. V ceně je výměna kabelového modemu za výkonnější.

Vypsat všechny novinky

pokrytí sítí

Během chvilky zjistíte, jste-li v místě s pokrytím sítí IGN.

Signálem pokrýváme vesnice na okrese Blansko, Vyškov a Brno venkov. Více informací...