Přeskočit navigaci.

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb od 01.01.2021

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti ign.cz internet, s.r.o., se sídlem v Jedovnicích, Havlíčkovo náměstí 653, IČ: 03628698, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 85962, email: info@ign.cz (dále jen Poskytovatel) vstupují v platnost a účinnost dnem 01.01.2021.

1.1. Tento dokument je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb uzavíraných mezi Poskytovatelem na straně jedné a Zákazníkem na straně druhé a obsahuje smluvní ujednání ve smyslu § 1751 odst. 1 občanského zákona č. 89/2012 Sb.

1.2 Nedílnou součást Smlouvy dále tvoří Ceníky, Technická specifikace služeb, definice pojmů, informace o nakládání s osobními údaji a jednotlivé dodatky ke Smlouvě. Ujednání specifikovaná ve Smlouvě mají v případě rozporu vždy přednost před ustanoveními Všeobecných podmínek.

1.3. Služby elektronických komunikací jsou poskytovány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb a některých souvisejících zákonů a v souladu s ostatními obecně právními předpisy platnými v České republice.

1.4 Veškerá práva a povinnosti Zákazníka, vznesené dotazy i podmínky Smlouvy (a její náležitosti dle § 63 zákona 127/2005 Sb.) jsou před uzavřením smlouvy řešena ústním vysvětlením.

2 Práva a povinnosti Poskytovatele

2.1 Poskytovatel je povinen:

2.1.1 Zřídit a nepřetržitě (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) poskytovat Zákazníkovi službu za podmínek stanovených Smlouvou. Výjimku tvoří nezbytné odstávky sítě za účelem údržby.

2.1.2 Informovat Zákazníka o změnách Ceníku a Všeobecné podmínek a to nejméně 30 dnů před účinností změn.

2.1.3 Provádět veškeré nezbytně nutné plánované odstávky telekomunikační sítě. Tyto nezbytně nutné odstávky poskytovatel sdělí Zákazníkům nejpozději tři dny před plánovanou odstávkou prostřednictvím emailu.

2.1.4 Řádně a ve stanovených termínech vyřizovat stížnosti a reklamace.

2.1.5 Na žádost Zákazníka informovat o ochraně účastnických dat a způsobu ověření této ochrany.

2.2 Poskytovatel je oprávněn:

2.2.1 Přerušit poskytování služby na dobu nezbytné odstávky telekomunikační sítě. Neposkytování služby po dobu ohlášeného přerušení není poruchou.

2.2.2 Nezřídit službu, či neprovést změnu služby, není-li řádně uzavřena Smlouva včetně všech příloh, nebo pokud Zákazník nedoložil souhlas vlastníka nemovitosti ke zřízení služby nebo neposkytl potřebnou součinnost k instalaci.

2.2.3 Měnit topologii telekomunikační sítě a provádět její úpravy a konfigurace, měnit nastavení služby (IP čísla, frekvence, atd.) pokud dodrží parametry služby dle Smlouvy.

2.2.4 Měnit Ceník a Všeobecné podmínky.

2.2.5 Omezit nebo přerušit poskytování služeb také v případě, že:

a) Zákazník neuhradí včas a ve správné výši vyúčtování za služby, a to ani po uplynutí náhradní lhůty;

b) Zákazník užívá služby způsobem, který může negativně ovlivnit provoz sítě či jakékoliv její části nebo kvalitu služeb poskytovaných jiným účastníkům;

c) Poskytovatel má důvodné podezření, že Zákazník zneužívá poskytované služby;

d) že Zákazník užívá služby v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy či Smlouvou; (Omezení nebo přerušení poskytování služby z důvodů dle tohoto odstavce není závadou.)

2.3 Poskytovatel neodpovídá:

2.3.1 Za nepřímé či následné škody, za ušlý zisk ani za jiné ekonomické ztráty Zákazníka, jež jsou důsledkem poskytovaných služeb.

2.3.2 Za výpadky (přerušení) v poskytování služeb z důvodu vyšší moci a výpadky způsobené nesprávnou či neodbornou činností Zákazníka.

2.3.3 Při poskytování služeb za obsah přenášených zpráv.

2.4 Poskytovatel neposkytuje náhradní plnění a Zákazník jej nemá právo vyžadovat.

2.5. Poskytovatel odpovídá za provoz zařízení a technických prostředků pouze po koncový bod telekomunikační služby.

3 Práva a povinnosti Zákazníka

3.1 Zákazník je povinen:

3.1.1 Řádně platit za poskytované služby. Úhradu ceny za službu provádět v termínu splatnosti podle Smlouvy, a to včetně DPH.

3.1.2 Užívat službu v souladu se závaznými právními předpisy, dobrými mravy a Smlouvou, zejména:

a) úmyslně nebo z nedbalosti nepodporovat a neumožňovat jakékoli nelegální činnosti, ani se do nich nezapojovat;

b) nekomunikovat způsobem porušujícím práva na ochranu osobnosti, nešířit počítačové viry, neporušovat vlastnická a autorská práva;

c) nenarušovat bezpečnost systému nebo sítě ve snaze získat neoprávněný přístup;

d) neoprávněně využívat data, systémy a sítě, nebo neoprávněně zkoušet, zkoumat či testovat zranitelnost systémů nebo sítí;

e) nezasahovat do služeb poskytovaných jiným uživatelům, hostitelským systémům nebo sítím (např. formou přetížení nebo zahlcení daty "mailbombing”, pokusů přetížit systém) a jiných zásahů;

f) nerozesílat nevyžádanou elektronickou poštu a nepřispívat do diskuzních skupin v rozporu s pravidly skupiny, nebo jinak porušovat zásady občanského soužití;

3.1.3 Neposkytovat příslušné služby třetím osobám, pokud k tomu není Zákazník oprávněn písemným souhlasem Poskytovatele.

3.1.4 Učinit veškerá možná opatření, zabraňující nepovolaným osobám manipulovat zařízením Poskytovatele (které je součástí telekomunikační sítě), umístěným v lokalitě Zákazníka, poškodit je nebo je odcizit.

3.1.5 Uhradit Poskytovateli veškeré náklady spojené se zřízením nebo změnou služby, které musel Poskytovatel vynaložit z důvodu, že Zákazník nesplnil podmínky stanovené pro zřízení nebo změnu služby.

3.1.6 Dnem ukončení platnosti smlouvy umožnit odbornou demontáž zařízení Poskytovatele. Též je povinen vrátit zařízení, které mu bylo propůjčeno.

3.1.7 V případě připojení metalickým, nebo optickým kabelem je povinen zajistit napájení aktivních prvků nutných k provozu takového připojení a to i v případě připojení ostatních uživatelů k těmto aktivním prvkům sítě. Napájení musí fungovat bez přerušení – 24 hodin denně. Za elektrickou energii Zákazník nebude požadovat finanční nebo jinou kompenzaci.

3.1.8 Neprodleně hlásit Poskytovateli veškeré změny svého právního postavení a změny svých identifikačních údajů.

3.1.9 V případě velkých odchylek u běžně dostupné rychlosti či poklesu dosažitelné rychlosti pod úroveň minimální rychlosti má Zákazník povinnost informovat Poskytovatele o poruše/výpadku.

3.2 Žádost o bezplatné přerušení služby (1×ročně) oznámí Zákazník Poskytovateli jeden kalendářní měsíc před zamýšleným termínem přerušení služby a týden před zamýšleným termínem zprovoznění služby emailovou zprávou. Minimálním platebním obdobím je kalendářní měsíc. 

3.3 Zákazník se zavazuje zajistit Poskytovateli veškerou součinnost potřebnou pro plnění předmětu Smlouvy.

4 Cena, vyúčtování, platební podmínky

4.1 Ceny služeb, parametry a specifikace připojení jsou uvedeny na internetových stránkách Poskytovatele. Veškeré ceny jsou uváděny včetně DPH. O změnách ceníku včetně podmínek informuje Poskytovatel na svém uživatelském rozhraní.

* do 31.10.2022

tarif
Rychlost v Mbps
cena
minimální běžně dostupná inzerovaná maximální
download upload download upload download upload download upload
Nano B 300 7 1 15 2 20 2 20 2 300 Kč
Nano B 400 12 2 25 4 40 4 40
4 400 Kč
Nano B 500 16 3 30 6 50 6 50
6 500 Kč
Nano B 600 20 4 40 7 60 7 60
7 600 Kč
Nano B 650 25 5 45 8 70 8 70 8 650 Kč
Nano B 800 30 6 45 10 70 10 70 10 800 Kč
Nano C 400 20 6 40 7 60 7 60
10 400 Kč
Nano C 500 50 8 60 25 100 25 100 25 500 Kč
Nano C 800 75 10 120 30 200 30 200 30 800 Kč
Nano C 1000 100 15 120 50 200 50 200 50 1 000 Kč
Nano C 1500 150 25 180 70 300 70 300 70 1 500 Kč
Catv B 300 5 1 5 2 5 2 5 2 300 Kč
Catv B 400 10 2 20 4 30 4 30
4 400 Kč
Catv B 500 15 4 25 7 35 7 35
7 500 Kč
Catv B 650 20 6 30 10 40 10 40
10 650 Kč
Catv B 800 25 6 35 12 45 12 45 12 800 Kč
Catv C 300 10 1 15 2 20 2 20 2 300 Kč
Catv C 400 50 2 100 4 150 4 150
4 400 Kč
Catv C 500 100 4 200 7 300 7 300
7 500 Kč
Catv C 650 200 6 250 10 350 10 350
10 650 Kč
Catv C 800 300 6 300 12 400 12 400 12 800 Kč
Cable 300 10 6 15 10 20 10 20 10 300 Kč
Cable 400 50 15 100 50 150 50 150
50 400 Kč
Cable 500 100 30 200 100 300 100 300
100 500 Kč
Cable 650 200 60 250 200 400 200 400
200 650 Kč
Cable 800 300 90 300 300 500 300 500 300 800 Kč

* od 01.11.2022
tarif
Rychlost v Mbps
cena
minimální běžně dostupná inzerovaná maximální
download upload download upload download upload download upload
Nano B 350 7 1 15 2 20 2 20 2 350 Kč
Nano B 450 12 2 25 4 40 4 40 4 450 Kč
Nano B 550 16 3 30 6 50 6 50 6 550 Kč
Nano B 650 25 5 45 8 70 8 70 8 650 Kč
Nano B 800 30 6 45 10 70 10 70 10 800 Kč
Nano C 450 20 6 40 7 60 7 60 10 450 Kč
Nano C 550 50 8 60 25 100 25 100 25 550 Kč
Nano C 800 75 10 120 30 200 30 200 30 800 Kč
Nano C 1000 100 15 120 50 200 50 200 50 1 000 Kč
Nano C 1500 150 25 180 70 300 70 300 70 1 500 Kč
Catv B 350 5 1 5 2 5 2 5 2 350 Kč
Catv B 450 10 2 20 4 30 4 30 4 450 Kč
Catv B 550 15 4 25 7 35 7 35 7 550 Kč
Catv B 650 20 6 30 10 40 10 40 10 650 Kč
Catv B 800 25 6 35 12 45 12 45 12 800 Kč
Catv C 350 10 1 15 2 20 2 20 2 350 Kč
Catv C 450 50 2 100 4 150 4 150 4 450 Kč
Catv C 550 100 4 200 7 300 7 300 7 550 Kč
Catv C 650 200 6 250 10 350 10 350 10 650 Kč
Catv C 800 300 6 300 12 400 12 400 12 800 Kč
Cable 350 10 6 15 10 20 10 20 10 350 Kč
Cable 450 50 15 100 50 150 50 150 50 450 Kč
Cable 550 100 30 200 100 300 100 300 100 550 Kč
Cable 650 200 60 250 200 400 200 400 200 650 Kč
Cable 800 300 90 300 300 500 300 500 300 800 Kč

4.2 Zákazník je povinen uhradit poskytovanou službu do konce měsíce, ve kterém službu využíval, pokud neplatí na základě faktury. Smlouva má platnost daňového dokladu. Vyúčtování – včetně přehledu tarifu i plateb, platnosti služeb, atd. – je zveřejněno na portálu zákaznické sekce https://ign.cz/cibs.php.

4.3 Délka periody je jeden kalendářní měsíc. První perioda je zkrácena na období od prvního dne zavedení služby do konce kalendářního měsíce. Poslední platební období začíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po písemném doručení výpovědi.

4.4 Úhrada ceny za službu je bankovním převodem na účet poskytovatele.

4.5 Veškeré úhrady za služby i přeplatky může Poskytovatel použít na úhradu všech existujících nedoplatků ve vyúčtováních Zákazníka.

4.6 Je-li Zákazník v prodlení s placením, má poskytovatel právo požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

5 Servisní zásah, hlášení poruch a závad, reklamace

5.1 Zjistí-li Zákazník poruchu nebo závadu služby, ohlásí tuto skutečnost emailem nebo telefonicky Poskytovateli na kontakt uvedený v záhlaví Smlouvy v pracovní dny od 08.00 do 16.00.

5.1.1 Přerušení napájení jakéhokoliv zařízení Poskytovatele umístěného v objektu Zákazníka není považováno za závadu ve smyslu těchto Všeobecných podmínek.

5.1.2 Poskytovatel se zavazuje odstraňovat poruchy v nejkratší možné době od nahlášení Zákazníkem.

5.1.3 Odpovídá-li za závadu služby Zákazník nebo se oznámení Zákazníka ukáže jako nepravdivé, je Poskytovatel oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi náklady, jež mu v souvislosti s odstraněním takové závady či provedením marného servisního zásahu vznikly.

5.2 Pokud Zákazník využívá od Poskytovatele i jiné služby, může dojít k jejich vzájemnému ovlivňování, a to i negativnímu, z důvodu sdílené kapacity současně odebíraných služeb. Pokud dojde při současném používání více služeb k nadměrnému vytížení kapacity některé ze služeb, pak služby nemusí správně fungovat. Poskytováním služby s horšími parametry v důsledku vzájemného negativního ovlivňování více služeb Poskytovatel neporušuje smlouvu.

5.2.1 Opatření řízení provozu uplatňovaná Poskytovatelem mohou omezit dostupnost některých služeb, a to především za účelem zajištění integrity sítě. Tato omezení nejsou nikdy porušením Smlouvy ze strany Poskytovatele. Soukromí Zákazníka je chráněno v souladu s právními předpisy a jeho práva nejsou nijak dotčena.

5.2.2 Při přenášení velkého objemu dat (např. spouštění videí, nahrávání a stahování velkých souborů, apod.) může dojít ke snížení rychlosti a omezení funkčnosti služeb. Omezení připojení v tomto případě není porušením Smlouvy ze strany Poskytovatele.

5.3 Reklamace na vyúčtování ceny nebo vady poskytované služby uplatňuje Zákazník písemně nebo mailem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu, jinak právo zanikne. Primárně se Poskytovatel i Zákazník pokusí veškeré spory řešit dohodou.

5.3.1 Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci na vyúčtování ceny nebo vady poskytované služby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne doručení reklamace. 

5.3.2 Subjektem pro mimosoudní řešení sporů v oblasti elektronických komunikacích je Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz). V případě ostatních sporů může zákazník pro mimosoudní řešení sporu využít Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).

6 Trvání a zánik smlouvy

6.1 Smlouva se uzavírá buď na dobu určitou, jejíž délka je konkretizována ve Smlouvě, nebo na dobu neurčitou.

6.2 Zákazník nebo Poskytovatel mohou písemně vypovědět příslušnou Smlouvu z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 30 dní.

6.3 V případě uzavření Smlouvy na dobu určitou je účastník povinen využívat službu po sjednanou dobu; porušení této povinnosti se považuje za porušení smluvních podmínek a Poskytovatel je oprávněn Zákazníkovi vyúčtovat smluvní pokutu včetně nákladů spojených s koncovým zařízením, které bylo poskytnuto za zvýhodněných podmínek. 

6.4 Výše smluvní pokuty:

a) pro účastníky, kteří jsou spotřebiteli nebo podnikajícími fyzickými osobami, je určena jako jedna dvacetina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy. Výše úhrady se počítá z částky placené v průběhu trvání Smlouvy. Smluvní pokuta může být požadována pouze pokud smlouva končí do tří měsíců od jejího uzavření.

b) pro účastníky, kteří nejsou spotřebiteli, je určena jako součet měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy.

6.5 Zákazník je povinen zaplatit odstupné v případě hrubého porušení příslušné Smlouvy.

6.6 Zákazník může od Smlouvy odstoupit, jestliže:

6.6.1 Kvalita služeb dodaných Poskytovatelem nebude opakovaně prokazatelně v souladu s uzavřenou Smlouvou, Ceníkem a Všeobecnými podmínkami.

6.6.2 Dojde ke změně Všeobecných podmínek, nebo zvýšení ceny služby avšak nikoliv v případě, kdy je změna v důsledku právní úpravy nebo rozhodnutí ČTÚ. 

6.6.3 V případě uzavření smlouvy distančním způsobem uplatní právo spotřebitele na odstoupení během 14dní od převzetí smlouvy. 

6.7 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností, tj. dnem doručení písemného oznámení o odstoupení Zákazníkovi v případě, že:

6.7.1 Zákazník hrubě porušil své povinnosti dané Všeobecnými podmínkami.

7 Odpovědnost za škodu a náhrada škody

7.1 Zákazník je povinen uhradit Poskytovateli škodu vzniklou zcizením či poškozením zařízení poskytovatele umístěného v prostorách Zákazníka.

7.2 Poskytovatel neodpovídá za obsah www stránek, souborů, emailové pošty, jakýchkoli údajů, apod. k jejichž užívání pouze zprostředkovává přístup; za jakékoliv informace, způsob jejich použití, šíření a nakládání s informacemi a daty odpovídá Zákazník.

7.3 Poskytovatel není odpovědný za případnou ztrátu, nebo poškození dat vzniklou nedostatečnou ochranou počítače Zákazníka. Zákazník je povinen chránit svůj počítač firewallem a antivirovým programem.

7.4 Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé na hardwaru Zákazníka při indukci napětí na instalovaných kabelech nebo při zásahu bleskem. Při bouřce se doporučuje odpojit síťový kabel od počítače.

8 Ochrana osobních údajů

8.1 Poskytovatel v okamžiku sjednání této smlouvy získává ke zpracování osobní údaje Zákazníka. Zákazník uzavřením Smlouvy souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených ve Smlouvě a je si vědom svých práv podle nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679.

8.2 Osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu Poskytovatele souvisejícím s účelem poskytování služeb dle této Smlouvy a příloh. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné tento smluvní vztah realizovat.

8.3. Podrobné informace ohledně zpracování osobních údajů a právech Zákazníka jsou k dispozici na stránkách Poskytovatele v záložce GDPR.

aktuálně

25. 3. 2024

UKLIĎME ČESKO

I v letošním roce se naše firma účastní úklidové akce UKLIĎME ČESKO -> potencionální dobrovolníky vítáme!

20. 2. 2024

IPTV: ZMĚNA CENÍKŮ od 01.04.2024

Věnujte prosím pozornost změně ceníků internetové televize KUKI od 01.04.2024.

Více informací >>

18. 12. 2023

PF 2024

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň a těšíme se na další spolupráci v nadcházejícím roce.

 

 

Vypsat všechny novinky

pokrytí sítí

Během chvilky zjistíte, jste-li v místě s pokrytím sítí IGN.

Signálem pokrýváme vesnice na okrese Blansko, Vyškov a Brno venkov. Více informací...