Přeskočit navigaci.

Technická specifikace, podmínky a parametry služby

 

Tato Technická specifikace služeb platí pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací na základě Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací uzavřené mezi společnosti ign.cz internet, s.r.o., se sídlem v Jedovnicích, Havlíčkovo náměstí 653, IČ: 03628698, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 85962, email: info@ign.cz (dále jen Poskytovatel) jako Poskytovatelem a druhou osobou jako Zákazníkem.

Technická specifikace služeb je nedílnou součástí Smlouvy.

V Technické specifikaci služby je uveden popis služby přístupu k internetu dle nařízení EU č. 2015/2120 konkrétně čl. 4 odstavec 1d).

Výklad pojmů:
Minimální rychlostí se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo vkládání(upload) dat, kterou se příslušný poskytovatel služby přístupu k internetu smluvně zavázal Zákazníkovi poskytnout.
Maximální rychlost je nejvyšší dosažitelnou rychlostí na dané přípojce.
Běžně dostupná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jejíž hodnotu může Zákazník  předpokládat a reálně dosahovat v době,kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60%hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95% času během jednoho kalendářního dne.
Inzerovaná rychlost je ta, která je uvedena v ceníku, na webu a v propagačních materiálech.
Velká trvající odchylka znamená pokles reálné rychlosti pod běžně dostupnou na dobu delší než 70 minut.
Velká opakující se odchylka znamená alespoň tři poklesy reálné rychlosti o délce minimálně 3,5 minuty pod běžně dostupnou během 90 minut.

Dosahovaná kvalita poskytované Služby závisí na mnoha faktorech, a to na obecných faktorech neovlivnitelných ze strany ign.cz internet, s.r.o. ani ze strany Zákazníka, ale i na faktorech, které Zákazník může přímo ovlivnit.
Mezi faktory ovlivňující kvalitu Služby patří:
* zvolený tarif či služba
Konkrétní rychlost připojení k internetu se liší v závislosti na zvoleném tarifu.
* technologie připojení
Kvalita a délka vedení vnitřních rozvodů a charakter budovy či objektu, kde službu využíváte.
* koncové zařízení
Použitý typ připojeného koncového zařízení a jeho stáří, kvalita, výkon, konfigurace či poloha.
* sdílení kapacity a souběžný provoz
Současné připojení více počítačů nebo jiných zařízení ke koncovému bodu sítě a souběžný provoz jiné služby v daném bodě (digitální televize, telefonní služby, připojení k internetu).
* bezdrátového připojení k routeru
Pokud budete využívat bezdrátového připojení k vašemu wifi routeru, nemůžeme nijak garantovat rychlost ani kvalitu připojení, protože kvalita a rychlosti dosažitelné přes wifi jsou ovlivněny mnoha faktory (např. umístěním routeru a počítačů, vzdálenost, materiál stěn, možné rušení od jiných routerů apod.). Plnou rychlost a kvalitu spojení garantujeme pouze v případě připojení pomocí kabelu (ať už přímo, nebo přes váš router).
* vegetace, počasí, živelné pohromy, náhodná koncentrace uživatelů a zařízení, nová výstavba, frekvenční pásmo

Dostupnost služeb:
Služby jsou dostupné nepřetržitě po celý rok.
V případě odchylek u běžně dostupné rychlosti má Zákazník povinnost informovat Poskytovatele o poruše. Pokud nastane situace trvalé nebo pravidelně se opakující odchylky či pokles dosažitelné rychlosti pod úroveň minimální rychlosti, má Zákazník právo službu reklamovat dle platných právních předpisů a VP Poskytovatele.

Informace o tarifech a doporučené minimální rychlosti z hlediska využití:

rychlost v Mbps

stahování / odesílání


využití:

2/1

emailová komunikace, prohlížení webových stránek

5/2

libovolná činnost na jednom zařízení s výjimkou sledování videa ve vysokém rozlišení

7/4

souběžné užívání 2 zařízení

16/6 a vyšší

sledování TV, více připojených zařízení, stahování větších objemů dat

Omezení:
V případě údržby nebo neplánovaných oprav sítě může dojít k omezení poskytování služby. Taková doba omezení poskytování služby se nezapočítává do doby pro výpočet úrovně kvality.
Poskytovatel služby neručí za možné snížení kvality a rychlosti služby vyplývající z hardwarových nebo softwarových problémů v zařízení účastníka.
Specializované služby, konkrétně VOIP a IPTV, mají na službu přístupu k internetu dopady – současné využití specializované služby může snížit rychlost přístupu k internetu o datový tok do každého zařízení, na němž se speciální služba využívající stejného přístupu aktuálně využívá.

Koncové zařízení:
Poskytovatel neručí za kompatibilitu koncových zařízení jiných poskytovatelů či prodejců.

Obsah:
Poskytovatel neodpovídá za obsah přenášených informací v rámci služby.

Parametry:
Parametry poskytovaných služeb včetně cen jsou uvedeny na stránkách Poskytovatele (viz Ceník). Poskytovatel neručí za přístup ke všem objektům v síti internet. Poskytování internetových služeb třetími stranami včetně přístupu k webovým stránkám je vždy závislé na spojení obou koncových bodů (uživatel-server) napříč síti internetu.

Doplňující podmínky pro užívání služby:
Zákazníkovi je zakázán průnik do jiných datových sítí či služeb, pro které nemá oprávnění k přístupu nebo k jejich užívání. Dále má Zákazník povinnost zdržet se jakýchkoli jednání porušujících etická pravidla chování na síti internet, zejména nesmí posílat prostřednictvím elektronické pošty nevyžádané hromadné zprávy (tzv. spamming), scanování portů, zneužívání cizích identit apod.

Doplňující informace:
Poskytovatel může v případech definovaných nařízením použít prostředky přiměřeného řízení provozu, případně blokovat, omezit nebo zamezit přístup ke službě.
Společnost ign.cz internet, s.r.o. se zavazuje poskytovat účastníkům služby v co nejvyšší kvalitě.
S ohledem na povahu internetu a způsob přenosu dat ve vlastní síti i sítích třetích stran se mohou vyskytnout odchylky od inzerované rychlosti. Tyto odchylky jsou závislé na mnoha faktorech a mohou způsobit snížení kvality a rychlosti přenosu pro jednotlivé internetové služby, aplikace a obsah, zpomalit načítání a odesílání obsahu atp. V případě, že nastane situace trvalé nebo pravidelně se opakující odchylky či pokles dosažitelné rychlosti pod úroveň minimální rychlosti, má Zákazník právo službu reklamovat. Pokud se však odchylky skutečného výkonu služby od inzerovaného výkonu projevují v sítích třetích stran, Poskytovatel nemá možnost výkon služby ovlivnit.

aktuálně

21. 5. 2024

IPTV Kuki: přechod na nové tarify za 1 Kč

Dovolte nám upozornit na možnost přechodu na nové tarify za 1 korunu měsíčně navíc pro ty, kteří dnes sledují Kuki start / menší / větší na dvou a více televizorech.

Více informací >>

25. 3. 2024

UKLIĎME ČESKO

I v letošním roce se naše firma účastní úklidové akce UKLIĎME ČESKO -> potencionální dobrovolníky vítáme!

Vypsat všechny novinky

pokrytí sítí

Během chvilky zjistíte, jste-li v místě s pokrytím sítí IGN.

Signálem pokrýváme vesnice na okrese Blansko, Vyškov a Brno venkov. Více informací...