Přeskočit navigaci.

Podmínky služby IPTV

 1. Služby IPTV jsou poskytovány společností Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 03213595 (dále jen „Nej.cz“) na základě platných registrací prostřednictvím telekomunikační infrastruktury poskytovatele, sčímž účastník výslovně souhlasí. Platby cen za tyto služby jsou na základě souhlasu Nej.cz placeny účastníkem k rukám poskytovatele. Veškeré případné reklamace této služby směřuje účastník na poskytovatele, tedy společnost ign.cz internet, s. r. o.

 2. Služba Kuki TV je službou IPTV, která je poskytována na základě registrace Nej.cz jako provozovatele převzatého vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů. Nej.cz nenese u této služby odpovědnost za její nefunkčnost či sníženou funkčnost nebo kvalitu způsobenou nedodržením Technických parametrů služeb, které jsou nedílnou součástí smlouvy a jsou zveřejněny na www.kuki.cz (zejména se jedná o nedostatečnou rychlost internetového připojení, poruchy v internetovém připojení nezávislé na Nej.cz apod.), a dále negarantuje kvalitu této služby v případě poruch či závad na síti poskytovatele.

 3. Programová nabídka služby IPTV zahrnuje seznam jednotlivých televizních kanálů. Aktuální programová nabídka je k dispozici na www.kuki.cz. Nej.cz si vyhrazuje právo měnit jednostranně programovou nabídku, zejména strukturu programů, počet programů a jejich pořadí, např. z důvodu změn právních či technických podmínek, změn podmínek ze strany dodavatelů jednotlivých programů apod. Nej.cz neodpovídá za obsah vysílaných programů a nenese odpovědnost za závady způsobené nedodáním programů či vadným dodáním programů od jejich výrobců či distributorů.

 4. KINO je doplňková služba virtuální videotéky, kdy Nej.cz poskytuje účastníkovi právo k užití filmu na omezenou dobu a účastník se zavazuje uhradit za poskytnutí tohoto práva sjednanou cenu (poplatek); služba je přístupná pouze uživatelům, kteří mají uzavřenou platnou smlouvu na službu IPTV. Provozní podmínky poskytování služby KINO: a) aktuální nabídka titulů služby je uvedena na set-top boxu uživatele; b) poskytnutí práv k užití ke konkrétnímu titulu je realizováno na základě objednávky uživatele prostřednictvím jeho set-top boxu. Pro realizaci objednávky je nutné zadání tzv. PIN kódu nákupu, případně také rodičovského PIN kódu. Objednávka titulu je vázána na konkrétní set-top box uživatele; c) doba poskytnutí práva ke zhlédnutí titulu je omezena na dobu max. 24 hodin od okamžiku jeho poskytnutí ke konkrétnímu titulu, tj. od okamžiku potvrzení účastníkem odeslané objednávky ze strany Nej.cz. Nej.cz je oprávněn objednávku nepotvrdit zejména v případě, že účastník má jakékoliv dluhy vůči poskytovateli nebo vůči Nej.cz; d) Nej.cz je oprávněn jednostranně omezit účastníkovi maximální počet titulů objednaných účastníkem za 1kalendářní měsíc. Do tohoto limitu se nezapočítávají tituly z té části nabídky videotéky, která je k dispozici bezplatně; e) poskytnutí práva ke zhlédnutí titulu a platba ceny za toto poskytnutí je vázána vždy na jedno koncové zařízení umožňující film přehrát (tj. jeden set-top box). 

 5. Nahrávám je doplňková služba ke službám IPTV; při využívání této služby nenese Nej.cz odpovědnost za ztrátu účastníkem uložených dat ani za újmy takovou ztrátou případně vzniklé.

 6. Rodičovský PIN kód (zámek)je technické opatření, které umožňuje účastníkovi či koncovému uživateli omezit přístup k televiznímu vysílání dětem a mladistvým; tento PIN kód je vždy poskytován k tematickým televizím s erotickým obsahem.

 7. PIN kód nákupu–je unikátní číslo nebo alfanumerické heslo, které si účastník zvolí při aktivaci služeb nebo balíčku služeb obsahující IPTV služby nebo služby Kuki TV, a které dále využívá zejména pro objednávky titulů (poskytování podlicencí) z nabídky služby KINO a pro objednávky dalších doplňkových služeb nebo tematických TV balíčků. Změnu PIN kódu je možné provést kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu prostřednictvím set-top boxu. Stejný postup platí i pro nové zadání/změnu rodičovského PIN kódu (rodičovského zámku). PIN kód/rodičovský PIN kód je vázán vždy k jednomu konkrétnímu set-top boxu. Vpřípadě, že byl PIN kód účastníkovi ze strany poskytovatele při uzavření smlouvy přidělen, je účastník povinen si tento PIN kód změnit do 48 hodin od jeho přidělení; pokud tuto povinnost nesplní, nese veškerou odpovědnost v důsledku jejího porušení vzniklou.

 8. Tzv. Samoobsluha–aplikace přístupná přes set-top box účastníka, prostřednictvím které je možné uzavírat smlouvy či dodatky ke smlouvám (zejména na tematické televize, doplňkové služby apod.) po zadání PIN kódu nákupu a v případě, že první smlouva s účastníkem byla uzavřena v písemné formě. Postup při uzavírání smluv prostřednictvím této aplikace je blíže popsán v set-top boxu. V případě využití Samoobsluhy je poskytovatel oprávněn požadovat po účastníkovi heslo pro komunikaci za účelem jeho identifikace. Další smlouva či dodatek jsou zpravidla účinné okamžikem jejího uzavření, resp. akceptace změn účastníkem. V případě využití Samoobsluhy dochází k uzavření smlouvy (dodatku) a aktivaci služeb zadáním PIN kódu nákupu. 

 9. Účastník je povinen zajistit pravidelné provádění revizí koncových zařízení (zejména set-top boxu, jako zařízení potřebnému k příjmu služby IPTV) osobami k takovým činnostem způsobilými a oprávněnými.

 10. Účastník bere na vědomí, že využívání služeb IPTV, včetně doplňkových služeb,může mít vliv na šířku pásma služby přístupu k síti Internet při současném využívání těchto služeb v jednom místě instalace. Poskytováním služby s horšími parametry v důsledku vzájemného negativního ovlivňování více služeb poskytovatel neporušuje smlouvu. 

 11. V případě využívání služeb IPTV nevzniká účastníkovi právo obsahy užít ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění. Zpřístupňování obsahů získaných v rámci této služby je výslovně zakázáno; účastník je povinen používat veškeré obsahy získané prostřednictvím služeb IPTV v souladu s platnými právními předpisy, dobrými mravy a obecnými zvyklostmi. Zejména je výslovně zakázáno jakékoliv reprodukování a kopírování obsahů i jejich šíření, pozměňování aupravování obsahů nebo jiné manipulace s autorským právem či právy příbuznými a rovněž s technickými ochrannými prvky či informačními mechanismy, které mohou být součástí obsahů těchto služeb. V případě, že dojde ke zneužití služby či jejího obsahu, nese účastník za takové zneužití plnou odpovědnost. V případě porušení povinností vyplývajících z tohoto odstavce má poskytovatel či Nej.cz právo od uzavřené smlouvy s okamžitou platností odstoupit. 

 12. Nej.cz neodpovídá za snížení kvality služby IPTV ani doplňkových služeb, pokud důvody snížení kvality těchto služeb jsou na straně provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání jako dodavatelů programů, které poskytovatel přebírá. Nej.cz dále neodpovídá za obsah převzatého televizního a rozhlasového vysílání ani za porušení práv třetích osob způsobená zpřístupněním těchto obsahů. 

 13. Nej.cz poskytuje služby IPTV nepřetržitě v souladu se zákonnými ustanoveními s výjimkou doby nezbytné pro údržbu technických a softwarových prostředků a s výjimkou výpadků, které jsou na straně provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání, které poskytovatel přebírá.

aktuálně

25. 3. 2024

UKLIĎME ČESKO

I v letošním roce se naše firma účastní úklidové akce UKLIĎME ČESKO -> potencionální dobrovolníky vítáme!

20. 2. 2024

IPTV: ZMĚNA CENÍKŮ od 01.04.2024

Věnujte prosím pozornost změně ceníků internetové televize KUKI od 01.04.2024.

Více informací >>

18. 12. 2023

PF 2024

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň a těšíme se na další spolupráci v nadcházejícím roce.

 

 

Vypsat všechny novinky

pokrytí sítí

Během chvilky zjistíte, jste-li v místě s pokrytím sítí IGN.

Signálem pokrýváme vesnice na okrese Blansko, Vyškov a Brno venkov. Více informací...